lc   rc
Menneskerettighetskurs
Home Site map     Mail us Print EnglishNorwegian

 

Home
Co to sa prawa czlowieka
Zarys historyczny
Jakie prawa?
obywatelskie
gospodarcze
prawa
kobiety
uchodzes
wojna
Ochrona
Prawo na codzien
Czy dotyca mnie?
Egzamin
b

top

Czy wiesz, że Konwencja o Prawach Dziecka określa że każda istota poniżej 18 roku życia to dziecko?

b


 

3.3 PRAWA DZIECKA

Prawa człowieka mają zapewnić ochronę istotom bezbronnym. Jedną z tych grup są dzieci. Dzieci są całkowicie zależne od dorosłych. W 1989 ONZ uchwaliła Konwencję o Prawach Dziecka, która uznaje każdą istotę ludzką poniżej 18 roku życia za dziecko. Konwencja jest zbudowana na czterech podstawowych zasadach:

1. Każde dziecko ma niezbywalne prawo do życia
2. Każde dziecko ma prawo do rozwoju
3. Każde dziecko ma prawo do opieki i ochrony
4. Każde dziecko ma prawo do swobodnego wyrażania własnych poglądów w sprawach go dotyczących

Wszystkie państwa członkowskie ONZ, poza Somalią i USA ratyfikowały Konwencję o Prawach Dziecka przyjętą przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych.

Większość dzieci w Norwegii ma dobre warunki bytowe i rodzinę, która się o nie troszczy. Lecz także i tutaj może się zdarzyć, że dzieci mogą być narażone na złe traktowanie. Mogą być jednak zaniedbane lub gnębione przez rodzinę lub w miejscach, gdzie przebywają. Niektóre dzieci przyjechały do Norwegii jako uchodźcy, a przysługujące im prawa nie są przestrzegane.

W wielu państwach sytuacja dzieci jest bardzo trudna. Muszą ciężko pracować i nie mają możliwości uczenia się. Np. przy produkcji dywanów w Pakistanie pracuje dużo dzieci, dzień pracy jest długi, a warunki ciężkie. Małe dziecięce palce wiążą ładniejsze węzły niż szorstkie ręce dorosłych, równocześnie dzieci skarżą się mniej niż dorośli. Chęć zysku jest przyczyną tego, że wielu producentów cynicznie wykorzystuje nieletnich jako siłę roboczą. Na całym świecie istnieje wiele podobnych przykładów.

Nikt nie ma prawa cię uderzyć! - Masz prawo do swobodnego wyrażania własnych poglądów i do tego, aby być wysłuchanym.

Jeśli dziecko będzie narażone na złe traktowanie, to odpowiedzialność za to spoczywa na władzach. Konwencja o Prawach Dziecka mówi, że wszystkie dzieci mają prawo do wypowiedzenia swego zdania i do tego, aby być wysłuchanym w sprawach ich dotyczących. Im starsze dziecko, tym większe znaczenie ma jego zdanie. Ani rodzice, ani nauczyciele, ani inne osoby nie mogą odmówić dziecku tego prawa (art.12).

Jeśli znasz dziecko, które było bądź jest narażone na niesprawiedliwe traktowanie, powinieneś zawiadomić o tym kogoś dorosłego.

 

Fakty

Na całym świecie są miliony dzieci i kobiet wykorzystywanych seksualnie. Około miliona dzieci rocznie jest werbowanych do przemysłu pornograficznego i zmuszanych do prostytucji.

Praca dziecka to działalność gospodarcza wykonywana przez osobę poniżej 15 roku życia: dziecko może być umieszczone na liście płacy, może prowadzić samodzielną działalność gospodarczą lub być nieopłacanym robotnikiem w rodzinie. W całym świecie jest około 200 milionów robotników dziecięcych.

20 listopada jest międzynarodowym dniem praw dziecka

b
top

Stany Zjednoczone nie ratyfikowały Konwencji o Prawach Dziecka z wielu powodów. Jednym z nich jest prawo, które pozwala skazywać przestępców na karę śmierci, nawet gdy mają mniej niż 18 lat. Innym, jest fakt że często nawet 15 letnie osoby przetrzymywane są w nieludzkich warunkach np. w Bazie Guantanamo na Kubie. Gdyby Stany Zjednoczone ratyfikowały tę konwencję, zmuszone byłyby przedstawiać ONZ co 5 lat raporty o sytuacji dzieci, czego nie muszą czynić obecnie i nie narażają się tym samym na krytykę ze strony innych państw.

b
lc 2005 © Den Norske Helsingforskomiteen DEN NORSKE HELSINGFORSKOMITÉ Aktive FredsreiserAKTIVE FREDSREISER - TRAVEL FOR PEACE AS rc