lc   rc
Menneskerettighetskurs
Home Site map     Mail us Print EnglishNorwegian

 

Home
Co to sa prawa czlowieka
Zarys historyczny
Jakie prawa?
obywatelskie
gospodarcze
prawa
kobiety
uchodzes
wojna
Ochrona
Prawo na codzien
Czy dotyca mnie?
Egzamin
b

top

Czy wiesz, że w Norwegii do roku 1868 mężowie mieli prawo używać przemocy wobec swoich żon, jeśli one nie zachowywały się tak, jak mąż sobie tego życzył?

b


 

3.4. PRAWA KOBIETY

Przez wieki kobiety były dyskryminowane i nie miały tych samych praw, co mężczyźni. Kobiety później otrzymały prawa wyborcze od mężczyzn, nie miały też równego dostępu do nauki, pracy, własności, dochodu.

Karta Narodów Zjednoczonych głosi, że kobiety mają takie same prawa jak mężczyźni. Zostało to również podkreślone w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. W roku 1946 ONZ powołała specjalną komisję do spraw statusu kobiet, która miała monitorować i promować prawa kobiet. Najważniejszym celem było wskazanie tych obszarów, w których kobiety nie były traktowane na równi z mężczyznami. W roku 1952 Zgromadzenie Ogólne przyjęło Konwencję o Prawach Politycznych Kobiet, a w roku 1979 Konwencję w Sprawie Likwidacji Wszelkich Form Dyskryminacji Kobiet. Konwencje te są najważniejszym narzędziem pracy na rzecz poprawy sytuacji kobiet we wszystkich częściach świata. W Konwencji mówi się, że:

"Państwa Strony podejmą wszelkie stosowne kroki w celu:

a) zmiany społecznych i kulturowych wzorców zachowania mężczyzn i kobiet w celu osiągnięcia likwidacji przesądów i zwyczajów lub innych praktyk, opierających się na przekonaniu o niższości lub wyższości jednej z płci albo na stereotypach roli mężczyzny i kobiety (...)"

Konwencje ratyfikowały 174 państwa, ponad 90% wszystkich członków ONZ.

Zarówno dziewczęta, jak i kobiety nigdy nie miały lepszej ochrony swoich praw niż dzisiaj. Widzimy, że sytuacja dziewcząt i kobiet polepszyła się w wielu dziedzinach życia, zarówno w Norwegii jak i na całym świecie,. Wiele dziewcząt zaczyna i kończy szkołę, ma dobrze płatną pracę, prawo do udziału w głosowniu i dostęp do życia politycznego w większej mierze niż dawniej.

Wciąż jednak mamy przed sobą dużo wyzwań. W dalszym ciągu dziewczęta i kobiety są traktowane gorzej niż mężczyźni. Mają niższe płace, gorsze wykształcenie i nie biorą udziału, na równi z mężczyznami, w życiu gospodarczym. Dodatkowo sytuacja kobiet i dziewcząt różni się w zależności od tego, gdzie mieszkają. Szczególnie w krajach biednych wiele dziewcząt i kobiet żyje w trudnych warunkach. Nie mają dostępu do nauki, życia zawodowego i politycznego, są dyskryminowane w małżeństwie i życiu rodzinnym.. Zmuszanie do małżeństwa, obrzezania, nierówno traktowanie podczas rozwodów, oto przykłady niesprawiedliwości stosowanej w wielu krajach, także w Norwegii.


Fakty

W Norwegii rocznie na od 7000 do 9000 kobietach dokonuje się gwałtu. W r. 2000 zaledwie 555 kobiet powiedziało że zostało zgwałcone. Za gwałt skazano tylko 25 mężczyzn.

W Anglii w roku 1972 otwarto pierwsze centrum kryzysowe.

W Norweskiej firmie maklerskiej Notar Eiendom, na życzenie pracowników - mężczyzn zatrudnione tam kobiety muszą nosić mini spódniczki.

b
top

W Nigerii 17 letnia dziewczyna została skazana na 180 uderzeń biczem, ponieważ zaszła w ciążę w wyniku gwałtu.

b
lc 2005 © Den Norske Helsingforskomiteen DEN NORSKE HELSINGFORSKOMITÉ Aktive FredsreiserAKTIVE FREDSREISER - TRAVEL FOR PEACE AS rc