lc   rc
Menneskerettighetskurs
Home Site map     Mail us Print EnglishNorwegian

 

Home
Co to sa prawa czlowieka
Zarys historyczny
Jakie prawa?
obywatelskie
gospodarcze
prawa
kobiety
uchodzes
wojna
Ochrona
Prawo na codzien
Czy dotyca mnie?
Egzamin
Linker bunn

Visste du topp

Czy wiesz, że każdy człowieka ma prawo do pracy, do swobodnego wyboru miejsca pracy, do odpowiednich warunków pracy oraz do ochrony przed bezrobociem? (Powszechna Deklaracja Praw Człowieka art. 23)

Visste du bunn


 

3.2. PRAWA GOSPODARCZE, SPOŁECZNE I KULTURALNE

Artykuły od 22 do 27 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka dotyczą praw gospodarczych, społecznych i kulturalnych. Prawa te zostały bardziej szczegółowo ujęte w wielu innych dokumentach o prawach człowieka. Najważniejszy z nich to Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych (art.6 - 13), który m.in. gwarantuje:

  • - prawo do pracy (art. 6),
  • - prawo do korzystania ze sprawiedliwych i korzystnych warunków pracy (art. 7),
  • - prawo do tworzenia i przystępowania do związków zawodowych (art. 8),
  • - prawo do zabezpieczenia społecznego, włączając w to ubezpieczenia społeczne (art. 9)
  • - prawo do ochrony i pomocy rodzinie (art. 10),

- prawo każdego do odpowiedniego poziomu życia dla niego samego i jego rodziny, włączając w to wyżywienie, odzież i mieszkanie (art.11),

- prawo każdego do korzystania z najwyższego osiągalnego poziomu ochrony zdrowia fizycznego i psychicznego (art.12),

  • - prawo do nauki. Nauczanie powinno zmierzać do pełnego rozwoju osobowości i poczucia
  • godności ludzkiej oraz umacniać poszanowanie praw człowieka i podstawowych wolności (art.13).

Ponad 150 państw ratyfikowało międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych. Prawa obywatelskie i polityczne obowiązują niezwłocznie po ratyfikacji tego dokumentu, natomiast prawa gospodarcze, społeczne i kulturalne wymagają dłuższego czasu, większego nakładu środków i powinny być wprowadzane przez ustawodawstwo wewnętrzne.

 

 


Fakta topp

70% analfabetów na świecie to kobiety

Armia Zbawienia ogłosiła w r. 2001, że w Oslo żyło od 15 do 35 bezdomnych nie mających dachu nad głową przez cały rok, około 2000 innych umieszczono tymczasowo w ośrodkach dla bezdomnych.

Fakta bunn
rammetopp

Przeciętnie dziecko norweskie otrzymuje 14 - 17 prezentów pod choinkę, co dziesiąte natomiast 26 - 40.

rammetekst
lc 2005 © Den Norske Helsingforskomiteen DEN NORSKE HELSINGFORSKOMITÉ Aktive FredsreiserAKTIVE FREDSREISER - TRAVEL FOR PEACE AS rc