lc   rc
Humanrights
Home Site map     Mail us Print EnglishNorwegian

 

Home
Co to sa prawa czlowieka
Zarys historyczny
Jakie prawa?
obywatelskie
gospodarcze
prawa
kobiety
uchodzes
wojna
Ochrona
Prawo na codzien
Czy dotyca mnie?
Egzamin
b

top

Czy wiesz, że wszyscy mają prawo do wolności myśli, sumienia i wyznania? (Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, art.18)

b


 

3.1 PRAWA OBYWATELSKIE I POLITYCZNE CZŁOWIEKA

Prawa obywatelskie i polityczne są określone w artykułach od 3 do 21 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, a bardziej szczegółowo ujęte w Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych. Artykuły wymienione w Pakcie zawierają następujące gwarancje:

 • - prawo do życia (artykuł 6);
 • - zakaz poddawania torturom lub okrutnemu, nieludzkiemu albo poniżającemu traktowaniu lub karaniu (artykuł 7);
 • - wolność od niewolnictwa i handlu niewolnikami (artykuł 8);
 • - zakaz arbitralnego aresztowania lub zatrzymania (artykuł 9);
 • - każda osoba pozbawiona wolności będzie traktowana w sposób humanitarny (artykuł 10);
 • - prawo do wolności myśli, sumienia i wyznania (artykuł 18);
 • - prawo do posiadania bez przeszkód własnych poglądów (artykuł 19).

Mówią również, że:

 • - każdy człowiek przebywający legalnie na terytorium jakiegokolwiek Państwa, będzie miał prawo, w obrębie tego terytorium, do swobody poruszania się i wolności wyboru miejsca zamieszkania (artykuł 12);
 • - wszyscy ludzie są równi przed sądami i trybunałami. Każdy ma prawo do sprawiedliwego publicznego rozpatrzenia sprawy przez właściwy, niezależny i bezstronny sąd (artykuł 14);
 • - nikt nie może być skazany za czyn, który w myśl prawa nie stanowił przestępstwa w chwili jego popełnienia (artykuł 15);
 • - każdy ma prawo do uznawania wszędzie jego podmiotowości prawnej (artykuł 16);
 • - nikt nie może być narażony na samowolną lub bezprawną ingerencję w jego życie prywatne, rodzinne, dom czy korespondencję (artykuł 17);
 • - każdy ma prawo do wolności myśli, sumienia i wyznania (artykuł 18);
 • - każdy ma prawo do posiadania bez przeszkód własnych poglądów (artykuł 19);
 • - każdy ma prawo do swobodnego stowarzyszania się z innymi, włącznie z prawem do tworzenia i przystępowania do związków zawodowych (artykuł 22);
 • - każdy obywatel ma prawo do uczestniczenia w kierowaniu sprawami publicznymi bezpośrednio lub za pośrednictwem swobodnie wybranych przedstawicieli (artykuł 25);
 • - wszyscy są równi wobec prawa (artykuł 26).

Ponad 150 państw ratyfikowało Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych. Państwa te są zobowiązane do przestrzegania tych praw niezwłocznie po ich ratyfikacji.

 

 


Fakty

Amnesty International definiuje torturę jako świadomy i rozmyślny atak na psychikę i godność osoby, dokonany przez publicznego urzędnika lub inną osobę działają w imieniu państwa. Amnesty zarejestrowała około 2000 przypadków tortur i złego traktowania w ponad 150 krajach. W wyniku tortur zmarli ludzie w 80 krajach.

Policja norweska aresztowała w lecie 1996 tybetańskiego mnicha Paldena Gyatso. Uczestniczył on w pokojowej demonstracji przeciwko chińskiemu prezydentowi Jiang Zemin, przebywającego z wizytą w Norwegii.

b
top

Wolność słowa i wypowiadania się jest również ograniczane. Jack Erik Kjuus, przywódca partii politycznej Hvit Valgallianse, został skazany przez sąd w 1997 roku za swoje rasistowskie wypowiedzi na karę grzywny 20 tys. koron oraz 60 dni więzienia w zawieszeniu.

b
lc 2005 © Den Norske Helsingforskomiteen DEN NORSKE HELSINGFORSKOMITÉ Aktive FredsreiserAKTIVE FREDSREISER - TRAVEL FOR PEACE AS rc