lc   rc
humanrights
Home Site map     Mail us Print  

 

Home
Co to sa prawa czlowieka
Zarys historyczny
Jakie prawa?
Ochrona
panstwa
organizacje
niepanstwowe
media
miedzynarodowy
Prawo na codzien
Czy dotyca mnie?
Egzamin
b

top

Czy wiesz, że na świecie istnieje ponad 1100 organizacji międzynarodowych?

b


 

4.2 ORGANIZACJE MIĘDZYNARODOWE

Organizacje międzynarodowe odgrywają ważną rolę w systemie ochrony praw człowieka. Członkami organizacji międzynarodowych są państwa.

ONZ uchwaliła w 1948 roku Powszechną Deklarację Praw Człowieka. Od tego czasu wiele organizacji międzynarodowych pracuje na rzecz ochrony tych praw, w opracowywaniu swoich własnych dokumentów wzorując się na Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. Rada Europy i Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE) to organizacje, których członkami są m.in. państwa europejskie.

Opracowanie przez takie organizacje jak ONZ czy Rada Europy dokumentów dotyczących praw człowieka nie świadczy o tym, że wszystkie państwa doszły do porozumienia. Państwo nie przestrzega umów, gdy narusza uzgodnione treści. A ponieważ stając się członkiem danej organizacji zrzekło się na jej rzecz części swej suwerenności, inne państwa mają prawo zareagować, gdy łamie ono ustalone prawa. Państwa obserwują siebie nawzajem i pilnują, aby umowa była dotrzymywana.

Gdy państwo ratyfikuje dokumenty prawa międzynarodowego, musi systematycznie składać raporty (zwykle co dwa lub cztery lata) do organizacji na temat wprowadzania ich w życie. W chwili niedotrzymywania zobowiązań przez któreś z państw, odbywa się dyskusja na forum. Tak więc wytwarzana jest międzynarodowa presja na państwo, które nie respektuje praw człowieka.


Fakty

W skład Rady Europy wchodzi 46 państw członkowskich. Została ona utworzona w 1949 roku, by umacniać prawa człowieka i demokrację parlamentarną w Europie. Rada działa na rzecz ujednolicenia prawodawstwa dotyczącego spraw społecznych, promuje tożsamość i kulturę europejską. Od 1989 roku Rada Europy skupia szczególną uwagę na rozwoju praw człowieka w procesie demokratyzacji państw byłego bloku wschodniego.

b
top

Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, (OBWE) jest organizacją skupiającą m.in. USA, Kanadę i wszystkie państwa Europy, włącznie z krajami byłego Związku Radzieckiego. Jej członkami jest 55 państw. Na jej forum omawia się europejską politykę bezpieczeństwa oraz gospodarcze i polityczne prawa człowieka.

b
lc 2005 © Den Norske Helsingforskomiteen DEN NORSKE HELSINGFORSKOMITÉ Aktive FredsreiserAKTIVE FREDSREISER - TRAVEL FOR PEACE AS rc