lc   rc
Humanrights
Home Site map     Mail us Print EnglishNorwegian

 

Home
Co to sa prawa czlowieka
Zarys historyczny
Jakie prawa?
Ochrona
panstwa
organizacje
niepanstwowe
media
miedzynarodowy
Prawo na codzien
Czy dotyca mnie?
Egzamin
Linker bunn

top

Czy wiesz, że w r. 1981 rząd norweski powołał rzecznika d/s dzieci, mającego za zadanie monitorować przestrzeganie praw dziecka?

b


 

4.1 PAŃSTWA

Odpowiedzialność za przestrzeganie, respektowanie i ochronę praw człowieka ponosi przede wszystkim państwo. Art.3 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka brzmi: "Każdy człowiek ma prawo do życia, wolności i bezpieczeństwa swej osoby". Dlatego państwo odpowiedzialne jest za:

  • przyznanie prawa do życia;
  • ochronę przed tymi którzy zagrażają prawu do życia;
  • monitorowanie czy prawo do życia jest przestrzegane.

Po ratyfikowaniu dokumentów dotyczących praw człowieka państwo powinno dostosować swoje prawo wewnętrzne do tych dokumentów. Władze są odpowiedzialne za to, żeby wszystkie instytucje państwowe (policja, personel szpitalny, rzecznik d/s dzieci, służby więzienne itd.) zostały poinformowane o zasadach i realizacji praw człowieka.. Władze mogą również powołać instytucje państwowe zajmujące się konkretnymi obszarami praw człowieka, jak np. Rzecznika d/s dzieci, Rzecznika d/s równouprawnienia, Centrum przeciwko dyskryminacji etnicznej, Rzecznika Praw Obywatelskich (np. w Polsce). Państwa mają również obowiązek poinformowania swoich obywateli o przysługujących im prawach. Dlatego ważne jest, aby dzieci i młodzież zaznajamiać w szkołach z prawami człowieka. W przypadku naruszenia praw, państwo musi zapewnić naprawienie szkody lub wypłacenie odszkodowania.

 

Fakty

W Norwegii Ombudsman występuje w imieniu Parlamentu, jest to mąż zaufania, ma za zadnie przeciwdziałać niesprawiedliwemu zachowaniu władz wobec obywatela

b
top

Ombudsman do Spraw Równouprawnienia Kobiet i Mężczyzn egzekwuje norweską ustawę o równości płci. Każda kobieta, każdy mężczyzna czy każda organizacja mogą się do niego zgłosić

b
lc 2005 © Den Norske Helsingforskomiteen DEN NORSKE HELSINGFORSKOMITÉ Aktive FredsreiserAKTIVE FREDSREISER - TRAVEL FOR PEACE AS rc