lc   rc
Humanrights
Home Site map     mail us Print EnglishNorwegian

 

Home
Co to sa prawa czlowieka
Zarys historyczny
Naprawdę dawne czasy.
spoleczenstwo
Klasa
Druga
Poweszechna
Czasy aktualne
Jakie prawa?
Ochrona
Prawo na codzien
Czy dotyca mnie?
Egzamin
b

Visste du topp


Czy wiesz, że w Wielkiej Brytanii na początku w. XIX kobiety sufrażystki walczyły o równouprawnienie i prawa wyborcze (sufrage znaczy prawo głosowania)?

b


 

2.3 KLASA ROBOTNICZA A ROZWÓJ PRAW GOSPODARCZYCH, SPOŁECZNYCH I KULTURALNYCH

 

W okresie Oświecenia i rewolucji walczono o wolności osobiste i prawo do uczestnictwa w rządzeniu państwem. Życzyła sobie tego burżuazja, której przyznawano coraz więcej praw. Rozwój społeczeństwa nadal trwał i powstała nowa klasa - robotnicy. Pracowali oni w fabrykach i zakładach burżuazji i byli w pełni zależni od swoich pracodawców, tak samo jak rolnik zależny był od właściciela ziemskiego. Tak jak poprzednio burżuazja, tak teraz robotnicy zażądali spełnienia swoich potrzeb społecznych i gospodarczych, w tym celu zaczęli łączyć się w organizacje ponadpaństwowe..

Wspólnie występowali o podwyżkę płac, lepsze warunki pracy, krótszy dzień pracy, prawo do strajku, prawo do tworzenia związków zawodowych, prawo do nauki dla wszystkich dzieci i o inne świadczenia socjalne.

Równolegle z walką klasy robotniczej prowadzono walkę o prawa innych grup społecznych, np. kobiet. A myśl demokratyczna na przestrzeni ponad 2000 lat nie poruszała tematu praw kobiet. W dalszym ciągu połowa społeczeństwa miała prawa, druga już nie posiadała. Kobiety nie miały prawa udziału w głosowaniu w większości państw aż do wieku XX.

 

 

Fakty

Angielka Mary Wollstonecraft napisała w roku 1792 książkę OBRONA PRAW KOBIET. Jest to klasyczna i najbardziej znana książka o feminizmie.

Marcus Thrane zorganizował w Norwegii w latach 40-tych XIX wieku pierwszy ruch robotniczy, zażądał również powszechnego prawa wyborczego dla mężczyzn, niezależnego od cenzusu majątkowego. Twierdził również, że człowiek ma prawo do pracy. Żądania te zszokowały mieszczaństwo.

 

b
rammetopp

Karol Marx był najważniejszym ideologiem klasy robotniczej i jej pierwszym rzecznikiem. Krytykował burżuazyjny kapitalizm, nierówność praw społecznych i politycznych.

b
lc 2005 © Den Norske Helsingforskomiteen DEN NORSKE HELSINGFORSKOMITÉ Aktive FredsreiserAKTIVE FREDSREISER - TRAVEL FOR PEACE AS rc