lc   rc
Humanrights
Home Site map     Mail us Print EnglishNorwegian

 

Home
Co to sa prawa czlowieka
odpowiedzialnose
dokumenty cel
Zarys historyczny
Jakie prawa?
Ochrona
Prawo na codzien
Czy dotyca mnie?
Egzamin
Linker bunn

Visste du topp

Czy wiesz, że celem ONZ jest zlikwidowanie ubóstwa i głodu do 2015 roku?

Visste du bunn


 

1.3 PRAWA CZŁOWIEKA - CEL

Praca nad prawami człowieka jest mozolna i długotrwała. Najpierw państwa - członkowie ustalają treść dokumentu, by następnie opracować więżące podstawy prawne. Kolejnym krokiem jest wypełnianie zobowiązań. To jest najważniejszy okres - słowa należy zamienić w czyny.

ONZ-owska Powszechna Deklaracja Praw Człowieka z roku 1948 była ogromnym krokiem naprzód. Po raz pierwszy w historii doszło do porozumienia odnośnie wspólnych praw dla wszystkich ludzi we wszystkich częściach świata. Od tamtego czasu powstało wiele nowych dokumentów rozwijających system ochrony praw człowieka, powstało również wiele organizacji, które pracują nad jego udoskonaleniem. Rozbudowany system międzynarodowej ochrony praw człowieka wspiera pracę nad polepszeniem warunków życia ludzi na całym świecie.

Mimo to codziennie czytamy w gazetach lub oglądamy w telewizji cierpienie ludzi żyjących w biedzie czy prześladowanych. Istnieje nadal wiele państw dyskryminujących ludzi czy nie zapewniających swoim obywatelom odpowiednich świadczeń socjalnych. Niektóre kraje chętnie polepszyłyby poziom opieki zdrowotnej czy szkolnictwa., ale dla realizacji tych zamierzeń potrzebne są duże środki, których te państwa nie posiadają. Zapewnienie dzieciom dostępu do szkolnictwa powszechnego, opieki zdrowotnej czy świadczeń socjalnych jest droższe zapewnienia wolności słowa i wyznania.

Mówi się, że społeczność międzynarodowa osiągnęła już wiele w opracowaniu katalogu praw człowieka, lecz jest jeszcze dużo do zrobienia, jeżeli chodzi o ich przestrzeganie.

Zaszliśmy daleko w zdefiniowaniu praw człowieka, lecz nie w ich realizacji.

Zmiany wymagają czasu. Codziennie ONZ, rządy, organizacje międzynarodowe i pozarządowe pracują nad tym, aby prawa każdego człowieka były przestrzegane. Wszystkie te instytucje opierają się na międzynarodowych dokumentach o prawach człowieka. Dlatego ważne jest pogłębienie wiedzy o prawach człowieka, bo tylko wtedy możemy się ich domagać, gdy je znamy. Nawet wiedząc tylko że istnieją, jesteśmy w stanie nauczyć się przestrzegać praw innych ludzi, okazać solidarność i pracować na rzecz bardziej sprawiedliwego i lepszego świata.

 

Fakty

Na początku nowego tysiąclecia państwa skupione w ONZ uzgodniły pewne wspólne cele. Nazwano je Deklaracją Milenijną Narodów Zjednoczonych. I tak do 2015 roku społeczność międzynarodowa zobowiązała się:

  • - zlikwidować ubóstwo i głód,
  • - zapewnić wszystkim podstawowe wykształcenie,
  • - osiągnąć podobny poziom wykształcenia kobiet i mężczyzn,
  • - zmniejszyć śmiertelność wśród dzieci i kobiet,
  • - ograniczyć rozpowszechnianie się HIV/AIDS i malarii,
  • - zagwarantować przyjazne środowisko i zrównoważony rozwój oparty na partnerskich zasadach, zbudować światowe partnerstwo dla pokoju
Fakta bunn
rammetopp

 

rammetekst
lc 2005 © Den Norske Helsingforskomiteen DEN NORSKE HELSINGFORSKOMITÉ Aktive FredsreiserAKTIVE FREDSREISER - TRAVEL FOR PEACE AS rc