lc   rc
Humanrights
Home Site map     Mail us Print EnglishNorwegian

 

Home
Co to sa prawa czlowieka
odpowiedzialnose
dokumenty cel
Zarys historyczny
Jakie prawa?
Ochrona
Prawo na codzien
Czy dotyca mnie?
Egzamin
Linker bunn

Visste du topp

Czy wiesz, że istnieje ponad 100 międzynarodowych dokumentów o prawach człowieka?

Visste du bunn


 

1.2 DOKUMENTY

Jestz wiele międzynarodowych dokumentów, które zobowiązują państwa do przestrzegania praw człowieka. Jeśli któreś z państw ratyfikuje dokument o prawach człowieka, oznacza to, że zgadza się z jego treścią i oficjalnie zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień oraz staje się odpowiedzialne wobec innych krajów-stron. Tak jak w stosunkach międzyludzkich, również państwa musza mieć zaufanie wobec siebie. Ratyfikowane dokumenty są zatem zobowiązaniem politycznym i moralnym.

Po przyjęciu przez państwa Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka zaczęto pracować nad stworzeniem konwencji, które byłyby zobowiązaniem prawnym. Przystąpienie przez państwo do konwencji oznacza, że państwo nie tylko zgadza się z jej treścią, lecz także w specjalnej procedurze zobowiązuje się do przestrzegania jej reguł. Ta procedura nazywa się ratyfikacją. Tylko państwa które ratyfikowały konwencję, zobowiązane są do jej przestrzegania.

Państwo ratyfikujące międzynarodową konwencję zobowiązuje się do:

  • - zapewnienia, że jego prawo wewnętrzne jest nią zgodne,
  • - zgody na obserwację jego działań przez inne państwa,
  • - składania raportów na temat wykonywania zasad konwencji do odpowiednich organizacji międzynarodowych,
  • - zgody na ocenę sytuacji wewnętrznej danego państwa przez inne kraje.

Nawet po ratyfikacji Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, może upłynąć dużo czasu nim prawa te będą w pełni przestrzegane. Częstą przyczyną są realne trudności, jak np. brak kompetencji lub niewielkie zasoby. Zapewnienie każdemu dziecku prawa do nauki, zapewnienie każdemu właściwej opieki zdrowotnej oraz innych świadczeń wymaga dużych nakładów. Często jednak prawa człowieka nie są przestrzegane z powodu braku dobrych chęci. Niekiedy władze państw ratyfikują konwencję tylko dlatego, aby inne państwa uwierzyły, że jego obywatele żyją w wolnym, demokratycznym społeczeństwie i są dobrze traktowani przez władzę, która w rzeczywistości bardziej zainteresowana jest własnym interesem od dobra obywateli.

Celem dokumentów o Prawach Człowieka jest przeciwdziałanie takiemu postępowaniu, ale na rezultaty należy poczekać.

 

 

 

Fakty

Gdy Norwegia ratyfikowała w 1970 roku Międzynarodową konwencję w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji rasowej musiała zmienić kodeks karny - tak, aby zapewnić lepszą ochronę przed rasizmem. Zabroniono takich działań jak "narażanie na nienawiść, prześladowanie lub poniżanie jednej osoby lub całej grupy przez inne osoby z powodu odmiennego wyznania, rasy, koloru skóry, przynależności państwowej lub etnicznej".

 

Fakta bunn
rammetopp

Konwencja o prawach dziecka (1989) została ratyfikowana przez 191 państw, największą liczbę w historii. 90% wszystkich państw na świecie ratyfikowało Konwencję w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet (1979).

rammetekst
lc 2005 © Den Norske Helsingforskomiteen DEN NORSKE HELSINGFORSKOMITÉ Aktive FredsreiserAKTIVE FREDSREISER - TRAVEL FOR PEACE AS rc