lc   rc
Humanrights
Home Site map     Mail us Print EnglishNorwegian

 

Home
Co to sa prawa czlowieka
odpowiedzialnose
dokumenty cel
Zarys historyczny
Jakie prawa?
Ochrona
Prawo na codzien
Czy dotyca mnie?
Egzamin
Linker bunn

Visste du topp

Czy wiesz, że na świecie jest około 200 państw?

Visste du bunn


 

1.1 ODPOWIEDZIALNOŚĆ PAŃSTWA

Państwo ma władzę i dlatego decyduje w dużym stopniu, na jakim poziomie żyją obywatele. W wielu państwach, jak np. w Norwegii, ludzie mają wiele dóbr. Społeczeństwo jest bogate, a państwo jak i poszczególni mieszkańcy mają wiele zasobów. Władze dzielą zasoby w taki sposób, że większość ludzi otrzymuje to, co jest im potrzebne. W innych zaś państwach ludzie mogą żyć w dużo gorszych warunkach, dlatego, że są to kraje biedne lub nie wystarcza im środków dla wszystkich. Jest i tak, że osoby sprawujące władzę nie traktują obywateli w równy sposób i jedni otrzymują więcej od innych.

Prawa człowieka powstały, aby władze nie dyskryminowały poszczególnych ludzi i nie traktowały jednych gorzej od drugich. Państwa Członkowskie ONZ uzgodniły i sformułowały prawa człowieka. Najpierw w 1948 roku stworzono Powszechną Deklarację Praw Człowieka uzupełnianą później o inne dokumenty. Państwo ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie praw człowieka. Z chwilą ratyfikowania umów międzynarodowych dotyczących praw człowieka, państwo zobowiązuje się do tego, że będzie przestrzegać zobowiązań wobec wszystkich ludzi, znajdujących się na jego terytorium.

Jeśli któreś z państw nie przestrzega zobowiązań wobec swoich obywateli, to wtedy inne państwa czy organizacje międzynarodowe mają prawo krytykować je za to. Jeśli mieszkaniec danego państwa uważa, że jego prawa zostały naruszone, to może wystąpić na drogę sadową we własnym kraju, jak również do międzynarodowych trybunałów praw człowieka.

 

 

 

Fakty

W Europie każdy obywatel, który uważa, że jego prawa człowieka zostało naruszone, może złożyć skargę przeciw własnemu państwu do Europejskiego Trybunały Praw Człowieka. Dotyczy to jednak tych państw, które są członkami Rady Europy, powołanej w 1959 r. Jeśli Trybunał uzna, że państwo naruszyło prawa człowieka, to wyda wyrok zobowiązujący je do naprawienia szkody i wypłacenia ofierze odszkodowania. Tego typu wyroki mogą doprowadzić do zmiany praktyki oraz prawodawstwa w danym państwie.

Władze Norwegii w latach 1990 - 2000 były krytykowane przez międzynarodowe organizacje za bezprawne przetrzymywanie osób w areszcie śledczym. Podejrzani byli osadzani w areszcie bez wyroku, a ich prawa były często ograniczane. W roku 1998 ONZ-owski Komitet Praw Człowieka wypowiedział się na temat zbyt długiego przetrzymywania w areszcie niektórych zatrzymanych. Przeciętny czas osadzenia w areszcie mógł wynosić do 67 dni. Norwegia została również skrytykowana przed Europejski Komitet do Spraw Zapobiegania Torturom oraz Nieludzkiemu lub Poniżającemu Traktowaniu albo Karaniu Rady Europy, za to że zbyt często izolowano więźniów, nie pozwolono im otrzymywać listów ani przyjmować wizyt oraz nie udostępniano gazet, nie pozwalano oglądać telewizji czy spotykać się z innymi więźniami.

 

Fakta bunn
rammetopp

W 1998 władze norweskie opracowały "Plan Działania w zakresie praw człowieka", w którym powiedziały, że "praca nad wykonawstwem praw człowieka ma odzwierciedlać politykę rządu"

rammetekst
lc 2005 © Den Norske Helsingforskomiteen DEN NORSKE HELSINGFORSKOMITÉ Aktive FredsreiserAKTIVE FREDSREISER - TRAVEL FOR PEACE AS rc